REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

z dnia 30.01.2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.4mara.com prowadzony jest przez firmę Czajkowski sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-134) przy ulicy Białoskórniczej 15-16, NIP 8971812319, REGON 362284020, KRS: 0000571214 nr telefonu: +48 734485403, e-mail: galeria@4mara.com
2. Niniejszy regulamin świadczenia usług sklepu internetowego http://www.4mara.com skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców. Postanowienia Regulaminu nie pozbawiają praw konsumentów i przedsiębiorców wynikających z bezwzględnie wiążących ustaw prawa polskiego. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności postanowień Regulaminu z przepisami tych ustaw, pierwszeństwo mają normy ustawowe.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością sklepu internetowego oraz realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, która podała swoje dane osobowe, ma wgląd do ich treści oraz prawo do ich uzupełniania, poprawiania i zmiany w dowolnym momencie. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Konsumentów określone zostały w „Polityce Prywatności” – Załączniku do niniejszego Regulaminu, stanowiącego jego integralną część, a także “Polityce Cookies”, również stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE
SPRZEDAWCA – Czajkowski sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-134) przy ulicy Białoskórniczej 15-16, NIP 8971812319, REGON 362284020, KRS: 0000571214 nr telefonu: +48 734485403, e-mail: galeria@4mara.com SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawców pod adresami internetowymi http://www.4mara.com.
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w myśl polskiego Kodeksu cywilnego lub osoba prawna, wpisana do rejestru przedsiębiorców lub innego rodzaju rejestru spółek prawa handlowego, właściwego dla państwa, na terenie którego osoba prawna ma siedzibę.
PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w myśl polskiego Kodeksu cywilnego, prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do właściwego rejestru lub ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla państwa, w którym ma siedzibę główną, a także spółka cywilna na zasadach określonych we właściwych ustawach oraz spółka prawa handlowego, wpisana do rejestru lub ewidencji właściwych dla państwa, na terenie którego spółka handlowa ma swoją siedzibę.
KONSUMENT – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnej, nie występująca w stosunku prawnym ze Sprzedawcą jako przedsiębiorca, do której odnoszą się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – usługi świadczone przez Sprzedawców na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
INDYWIDUALNE KONTO KLIENTA – konto elektroniczne utworzone za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji Konta Klienta.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli złożone na odległość, poprzez które Klient nabywa produkt oferowany przez Sklep Internetowy, w zamian za co zobowiązuje się zapłacić określoną cenę oraz ewentualne koszty przesyłki.
PRODUKT / PRODUKTY – towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Poprzez pojęcie Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną należy rozumieć (a) Formularz Rejestracji Indywidualnego Konta Klienta (b) Formularz Zamówienia.
a) Zakup za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwy jest bez zakładania Indywidualnego Konta Klienta lub po uprzedniej rejestracji takiego konta w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza Rejestracji Konta Klienta. Indywidualne Konto Klienta Klient zakłada się poprzez kliknięcie odnośnika „Rejestracja”, który przenosi do Formularza Rejestracji Konta Klienta, który następnie należy wypełnić oraz zaakceptować Politykę Prywatności.
b) Klient dokonuje zamówienia poprzez zalogowanie się na swoje indywidualne konto klienta oraz wypełnienie Formularza Zamówienia. Złożenie zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku “Kupuję wraz z obowiązkiem zapłaty”.
2. Korzystanie ze wszystkich Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną jest bezpłatne dla wszystkich Klientów.
3. Do korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niezbędne jest posiadanie komputera typu PC lub Mac i przeglądarki internetowej oraz dostępu do sieci Internet.
4. Przy korzystaniu z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient zobowiązany jest do podawania danych i informacji zgodnych z prawdą.

IV. PRODUKTY
Wszystkie zdjęcia zamieszczone w opisie produktów nie stanowią faktycznych zdjęć kupowanych Produktów, a jedynie ich wzory poglądowe. Ostateczny wygląd Produktu, np. kolor, odcień, dokładne wymiary, może nieznacznie różnić się od przedstawionego wzoru.

V. UMOWA SPRZEDAŻY I WARUNKI JEJ ZAWARCIA
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki informacje o produktach, ich właściwościach, parametrach technicznych, wizualne przedstawienie wzoru produktu na zdjęciu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę” w Formularzu Zamówienia. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem Formularza Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres mailowy Klienta potwierdzenie otrzymanego zamówienia, które stanowi jednocześnie akceptację oferty Klienta.
3. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, uwzględniającymi podatek od towarów i usług według obowiązujących krajowych i unijnych regulacji podatkowych, jeżeli jest naliczany. Cena nie zawiera kosztów transportu, które są wskazane oddzielnie i mogą różnić się w zależności od tego, jaką formę przesyłki wybierze Klient.
4. Podane przy produktach ceny są wyrażone Polskich złotych (PLN).
5. Cena Produktu staje się wiążąca i ostateczna z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę” w Formularzu Zamówienia.
6. Możliwe formy płatności: z góry za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU, którego administratorem jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu poprzez zabezpieczoną stronę internetową należącą do PayU S.A
7. Rozliczenia transakcji drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy PayU przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego payu.
8. Możliwe są następujące formy wysyłki lub odbioru zakupionych Produktów:;
a) Krajowa przesyłka kurierska z zapłatą za Produkty z góry;
b) Odbiór osobisty z zapłatą za Produkty z góry w galerii 4MARA przy ul. Grodzkiej 5 we Wrocławiu w dni i godziny otwarcia galerii.
e) Odbiór osobisty z zapłatą za Produkty na miejscu gotówką bądź kartą płatniczą w galerii 4MARA przy ul. Grodzkiej 5 we Wrocławiu w dni i godziny otwarcia galerii.
9. Zamówienia są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Z uwagi na specyfikę Sklepu Internetowego, procesu składania i realizacji Zamówień, może zdarzyć się, że dany produkt został wycofany z produkcji lub wyczerpane zostały stany magazynowe zamawianego Produktu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową. W takim przypadku Zamówienia będą realizowane według kolejności złożonych Zamówień, Klient będzie mieć możliwość wyboru innego Produktu, oczekiwania na nową dostawę, jeśli taka zostanie potwierdzona lub rezygnacji z Zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot. Sprzedawca zastrzega, iż w każdym z powyższych przypadków może odpowiednio przedłużyć się czas oczekiwania na Produkt. W przypadku braku jednoznacznej decyzji ze strony Klienta, Zamówienie jest anulowane po okresie 7 dni roboczych, a ewentualna wcześniejsza wpłata należności zwracana.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy galeria@4mara.com.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
5. Rozwiązanie umowy w wyniku odstąpienia przez Konsumenta od umowy w myśl pkt VI 1-3 powyżej, zostaje stwierdzone pismem stanowiącym poświadczeniem tego faktu.
6. We wszelkich innych przypadkach rozwiązanie umowy możliwe jest jedynie za porozumieniem Sprzedawcy i Klienta lub w przypadkach wskazanych w ustawie.

VII. RĘKOJMIA
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
2. W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca:
a) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);
b) odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
c) odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
d) Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym kurierów, usług internetowych itp.

VIII. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje z tytułu rękojmi można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@4mara.com. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
2. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
3. Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

IX. PRZESYŁKA
1. Każdy Produkt wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Czas oczekiwania na przesyłkę zależy od miejsca dostawy i wynosi średnio od 3 do 14 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia Klienta przez Sprzedawcę drogą mailową o przygotowaniu Produktu do wysyłki. Wyżej wymieniony czas oczekiwania nie obejmuje obsługi na terenach odległych. Dni robocze to dni, które nie obejmują sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w krajach nadania, przeładunku oraz doręczenia. Podane czasy tranzytu nie uwzględniają czasu i odprawy celnej.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego transportu lub obchodzenia się z Produktem, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w przesyłce od chwili jej nadania do Klienta.
4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki i Produktu oraz jego kompletności przy kurierze i podpisania listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu ze złożonym zamówieniem, jego uszkodzenia lub niekompletności, Klient zobowiązany jest wraz z kurierem sporządzić i podpisać protokół, w którym ww. niezgodność, uszkodzenie lub niekompletność zostanie stwierdzona i opisana. Brak sporządzenia protokołu nie pozbawia Klienta prawa do złożenia reklamacji, jednakże to na Kliencie spoczywać będzie obowiązek udowodnienia, że niezgodność, uszkodzenie lub niekompletność powstały nie w wyniku niewłaściwego przewozu, a w wyniku zaniedbania Sprzedawcy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Konsumenta.
3. Zdjęcia, informacje, opisy itp. zawarte w Sklepie Internetowym stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 r.
5. Zmiany Regulaminu będą publikowane na podstronie Sklepu Internetowego.
6. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.